Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

HUDEBNÍ OBOR

 
První kroky na cestě ke klavírnímu umění poskytují v naší škole kvalifikovaní učitelé, kteří během studia seznámí žáky s hrou sólovou, čtyřruční, komorní, klavírním doprovodem a improvizací.

Ti nejmenší do 7 let navštěvují PS /přípravné studium/, starší žáci první cyklus /7 let/. Pravidelné vystupování na koncertech, soutěžích a různá vystoupení  jsou největší odměnou pro rodiče, od kterých  podpora a pochopení jsou nejlepší motivací pro naše muzicírování.

Žáci mohou pokračovat druhým cyklem /4 roky/, kde zdokonalují své znalosti hudby klasické,jazzové, rockové ale i lidové. Zapojují se také do spolupráce s tanečním orchestrem hrou na klavír nebo na elektronické klávesové nástroje, které se na naší škole také  vyučují.

Nejschopnější žáci pak mají možnost studovat na konzervatořích a pedagogických školách s hudebním zaměřením. Není výjimkou, že naši bývalí žáci po absolutoriu těchto škol už u nás sami vyučují  a předávají dál své znalosti.
Všichni se snaží, aby výuka pro děti byla odborná, ale zároveň  zajímavá, radostná a směřovala k rozvíjení hudebního nadání. Pokud se k nám přijdete podívat, zjistíte že odměnou za pilnou přípravu je krásný zážitek z hudby,  ať už z pozice interpreta nebo posluchače.
 
Oddělení dechových a bicích nástrojů je velmi rozmanité svou nabídkou nástrojů.
Na dechovém oddělení ZUŠ  Děčín studují žáci ve věkovém rozpětí od MŠ až po studenty připravující se na konzervatoře a VŠ (pedagogického, či umělecko-pedagogického zaměření), výjimkou nejsou samozřejmě ani studenti, kteří již navštěvují střední školu a zároveň chtějí ještě rozvíjet svůj hudební talent. Žákům je nabízena výuka hry na dřevěné dechové nástroje (zobcová flétna, gemshorn, příčná flétna, klarinet, saxofon) a žesťové dechové nástroje (lesní roh, trubka, pozoun) pod odborným pedagogickým vedením.

Škola je schopna zapůjčit hudební nástroje.

Jeho žáci se pravidelně umísťují na předních místech v soutěžích ZUŠ a reprezentují svou školu nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí. Nejen jako sólisté, ale i členové komorních souborů se žáci dechového oddělení ZUŠ Děčín  pravidelně  účastní řady soutěží ZUŠ, kulturních a společenských akcí města Děčína a reprezentují tak svou domovskou ZUŠ.

Pokud máte rádi dobrý kolektiv, zábavu i práci, rádi u nás uvítáme všechny zájemce o dechové nástroje, přijďte se podívat a poslechněte si.
 
HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Hra na bicí nástroje sleduje cíl: vychovat bubeníka k uplatnění v tanečním orchestru nebo v rockové skupině. Přijímáni jsou zájemci ve věku od 12 let.
Studium probíhá na podkladě notových škol. Talentovaní hráči se uplatní přímo ve školním orchestru, nebo v jiných hudebních skupinách v regionu.

GEMSHORNY
Naše ZUŠ jako jedna z mála v republice seznamuje žáky s hrou na gemshorny. Jsou to velice zajímavé hudební nástroje ze zvířecích rohů. Dalo by se říci, že patří do skupiny zobcových fléten, neboť mají podobný prstoklad i způsob hry.
 
 
V roce 2019 jsme na naší škole začali vyučovat nový obor z oddělení lidových nástrojů - dudy.  
 
Strunné oddělení ZUŠ Děčín nabízí v současné době výuku hry na housle a kytaru. Pomyslné dveře tohoto oddělení jsou otevřeny dětem z MŠ, ZŠ, SŠ, učilišť a VŠ. Žáci se propracovaným systémem výuky seznámí s nástrojem, zlepší své rytmické a harmonické cítění.

Výuka probíhá ve třech stupních:
1) přípravné studium (PS)
2) první stupeň základního studia
3) druhý stupeň základního studia

1) PS ( tento stupeň studia neplatí pro výuku hry na kytaru ) - zde se předškoláci zábavnou a netradiční formou výuky naučí základům rytmu a intonace, práci s houslemi a interpretaci lidových písní na jedné struně a jednoduchých skladbiček klasických skladatelů s doprovodem klavíru.
2) první stupeň - v tomto cyklu je vyučovací látka přizpůsobována možnostem a nadání žáka. Malý houslista či kytarista je postupně seznamován se sólovou a komorní hrou a základy improvizace, účastní se třídních a školních vystoupení. V kytarových třídách jsou žáci vedeni ke zvládnutí akordových doprovodů. Dle dispozic se žák může stát součástí či zakládajícím členem menšího hudebního tělesa (např. houslového nebo kytarového dua, tria). Od počátku je cíleně veden k zvládnutí technické i umělecké stránky studovaných skladeb. Ve smyčcovém odd. také k práci s doprovodným nástrojem. Výuka je rozdělena do sedmi studijních ročníků.
Po ukončení 1. stupně složením závěrečné zkoušky nebo účastí na absolventském koncertě může žák pokračovat studiem 2. stupně hry na kytaru, housle či oborem hra na violu.
3) druhý stupeň - tento cyklus má čtyři studijní ročníky.  V tomto období studia je žák již účastníkem vystoupení pořádaných nejen školou, ale i kulturních akcí pořádaných městem (např. vernisáží). Žáci houslové třídy se mohou prakticky seznámit s uměleckou prací v symfonickém orchestru. Žáci kytarových tříd se mohou stát členy školního tanečního orchestru. V této fázi se stává výuka konzultacemi, student si sám volí uměleckou cestu za podpory svého pedagoga. Studium je zakončeno absolventským vystoupením žáka.
Žáci strunného oddělení se pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských kol soutěží ZUŠ. Někteří naši žáci pokračují ve studiu na konzervatoři a jiných uměleckých školách.
Než se rozhodnete pro tento obor, můžeme Vás pozvat přímo do výuky. Stačí se telefonicky objednat a dohodnout vhodný termín.
 
 
Pěvecká hlasová výchova a sólový zpěv je určena pro ty, co se chtějí věnovat sólovému zpěvu. PěHV spočívá ve výuce základů pěvecké techniky (hlasová, dechová, artikulační cvičení), správného tvoření tónu, znělého hlasu a ovládání vlastností tónu (výška, barva, dynamika hlasu). Repertoár ( klasické, lidové a umělé písně, árie, muzikálová tvorba různých stylů) je vybírán s ohledem na individualitu žáka, kterému je ponechán prostor pro jeho uměleckou svobodu.
 
Naše pěvecké sbory na ZUŠ v Děčíně mají dlouholetou tradici, která sahá až k samému založení školy. V současné době máme tři pěvecké sbory rozdělené podle věku zpěváčků:
POUPATA -  předškolní věk
KVÍTEK - 7 - 11 let
POMNĚNKY - 12 - 18 let

Sbory Kvítek a Pomněnky se hlásí k tradičnímu sborovému zpěvu všech stylů a žánrů - kánony, úpravy lidových a umělých písní, moderní písně a  spirituály. Účinkujeme na koncertech ZUŠ, vystupujeme na různých akcích pořádaných městem Děčín. V posledních dvou letech dochází  dle potřeby ke spojení obou sborů, čímž vznikne větší pěvecké těleso zvukově schopné účinkovat s Děčínským symfonickým orchestrem, s Bendovým komorním orchestrem a svým zpěvem doprovodit populární nebo operní sólisty.
Pravidelně jezdíme na pěvecké soutěže, zpíváme jako hosté i v jiných městech. Každoročně pořádáme soustředění, kde kromě zpívání zažijeme i spousty legrace.
Cílem našeho snažení je vyvolat v dětech chuť ke sborovému zpívání nejen nyní, ale i v pozdějších letech. Všichni se snažíme pokračovat v tradici sborového zpěvu na naší škole a rádi přivítáme každého nového zpěváčka.

Přípravný pěvecký sbor POUPATA

Do přípravného pěveckého sboru Poupata mohou rodiče přivést svoje dítě do 6 let, které rádo zpívá, ale přivítáme i ty děti, které se zpívat naučit chtějí. Hravou formou přes přirozenou spontánnost směřujeme ke správnému dýchání a čisté interpretaci písniček, jak rytmické, tak intonační. Učíme se zpívat písně národní, lidové i umělé. Hlavním cílem je pro nás radost z pěveckého projevu.

Nejméně dvakrát do roka se těšíme na veřejné vystoupení v děčínském divadle. Na některých koncertech spolupracujeme s malými dětmi z literárně dramatického oboru, nebo zpíváme s velkým sborem. Když jsou zpěváčci šikovní a mají chuť, můžou postoupit do vyššího pěveckého sboru. Přípravný pěvecký sbor může být chápán také jako příprava ke hře na hudební nástroj.

Přijďte mezi nás! Těšíme se na hezké zpívání!
 
 
Přípravné studium /PS/ je rozdělené do dvou vyučovacích hodin, je určeno nejmladším dětem- předškoláci MŠ a žáci 1. třídy ZŠ. Zde jsou tyto děti hravou formou seznamovány s nejzákladnějšími informacemi z hudební teorie. Přípraváčci mají pracovní sešity, podle kterých se učí psát noty a prostřednictvím notového zápisu poznávat písničky. Je zde velký prostor k uplatňování vlastních nápadů. Stává se pravidlem, že předškoláci se naučí dříve poznávat a psát noty, než abecedu v základní škole. Hlavním úkolem počátečního vyučování je vzbudit u dětí zájem a lásku k hudbě, rozvíjet jejich hudební představivost prostřednictvím rytmu, her, písní a říkadel.
Ve druhé hodině se učí žáci hře na zvolený hudební nástroj. Pokud žák na konci školního roku zjistí, že si nevybral ten pravý hudební nástroj a chtěl by změnu, není problém začít od prvního ročníku hrát na jiný instrument.
Posláním přípravného studiua je pootevřít dveře do světa hudby pro ty nejmenší.

Teoretický charakter tohoto předmětu je zaměřen na jeho následné použití v praxi – to znamená při hře na hudební nástroj.
 
Během pěti let se žáci naučí číst noty (výška, délka), budou schopni se orientovat v termínech stupnice – tónina dur i moll do 7# a 7b, budou znát všechny posuvky. Budou jim známé termíny jako jsou intervaly, kvintakord (a jeho obraty), dynamika, přednesové výrazové prostředky apod.
Do hodiny se snažíme vždy zařadit co nejmodernější prvky výuky. V roce 2014 jsme vybavili učebnu interaktivní tabulí a využíváme ji k co největšímu přiblížení se dětem a ještě většímu vzbuzení zájmu o hudbu.

Materiály hudební nauka (testy a studijní okruhy)
Rozvrh HN 21 22
 
 
 
BIG BAND ZUŠ DĚČÍN
Těleso vzniklo v podstatně komornější podobě na jaře 2017 a krátce poté se zúčastnilo své první soutěže – MHF Česká Kamenice, kde se umístilo v bronzovém pásmu. Během školního roku 2017/2018 počet členů kapely průběžně narůstal. Tento pozitivní vývoj byl završen na podzim 2018 v souvislosti s nevyhnutelnou generační obměnou po odchodu maturantů na VŠ. Spolu s ní totiž došlo k definitivnímu rozšíření kapely na současné standardní bigbandové obsazení.
BIG BAND ZUŠ DĚČÍN vystupuje na různých kulturních akcích v rámci regionu, např. v České Lípě, Varnsdorfu, Žatci a na MHF Česká Kamenice. Krom samostatných koncertů se bigband účastní též pravidelných veřejných uměleckých aktivit ZUŠ Děčín, zejména jejích vánočních a závěrečných koncertů. Motivací k založení bigbandu byla snaha navázat na dlouholetou tradici školních jazzových kapel vedených panem učitelem Pavlem Jiráskem. V současnosti je kapelníkem
učitel Jakub Vogel, se kterým na nácviku repertoáru v rámci jednotlivých nástrojových skupin spolupracuje stálý team pedagogů ZUŠ Děčín: trubky – Barbora Kulasová, saxofony a flétny – Petr Lukeš, rytmika – Tomáš Kostka a Iva Šulcová. Pravidelně s bigbandem spolupracuje též pěvecké oddělení ZUŠ.

ŽESŤOVÉ KVINTETO ZUŠ DĚČÍN
Těleso vzniklo jako kvinteto, tj. pětihlasé uskupení. Počet členů však kolísá sezonu od sezony. Primárním účelem jeho založení totiž bylo umožnit starším žákům rozvoj jejich hudební praxe i v oblasti komorní hry. Aby se jich tedy mohlo zapojit co nejvíce, dochází ke zdvojování hlasů a podobně. Po repertoárové stránce se kvinteto snaží vyhledávat a interpretovat především literaturu původně určenou pro komorní obsazení tohoto typu, tj. 2 trubky, lesní roh, trombon a tubu. Jelikož v současnosti ZUŠ nedisponuje hráčem na tubu, nahrazuje jej prozatím trombon. Kromě kvintetů zahrnuje repertoár souboru i skladby pro jiné nástrojové obsazení, např. žesťové kvartety či sextety. Nevyhýbá se však ani úpravám skladeb určených původně tělesům jiného typu. Po žánrové stránce pak obsahuje skladby z oblasti klasické hudby, jazzu i popu. Žesťové kvinteto se pravidelně účastní hlavních akcí ZUŠ (vánočního a závěrečného koncertu), je častým hostem na Pianku v Centru Pivovar a vystupuje příležitostně i na dalších kulturních akcích v Děčíně a okolí.

MOCTET LIDUŠKA
To je soubor, který již přestal být kvintetem, sextetem, oktetem a stal se moctetem, jelikož jich je už opravdu MOC. Vznikl v roce 2012 jako soubor zobcových fléten  a od té doby se jen rozrůstal co do počtu i co do nástrojového obsazení. Moctet Liduška čítá kolem 50 žáků ze všech hudebních oborů naší ZUŠ, složení není stálé, kdo umí, ten hraje a to od těch nejmenších až po absolventy. Repertoár je také různorodý, ale v posledních letech se soustředí převážně na filmovou hudbu. Na svém repertoáru měl skladby z pohádek a filmů jako je Mach a Šebestová, Lotrando a Zubejda, Most přes řeku Kwai, Pan Tau, Ať žijí duchové, Addamsova rodina, Četníci ze Saint Tropéz, Kdyby tisíc klarinetů, Šíleně smutná princezna a další. Moctet Liduška nacvičuje novou skladbu vždy 2x ročně a to k příležitosti Vánočního a Závěrečného koncertu ZUŠ v Městském Divadle Děčín a Pianka v Centru Pivovar.
 
L'CASH BAND
Historie souboru se začala psát v roce 2012. Z počátku se jednalo o klarinetové kvarteto. Postupem času se počet klarinetistů zvětšoval a objevili se i první zájemci z řad jiných nástrojů. Nyní je obsazení orchestru velice pestré od hoboje, lesu příčných fléten a klarinetů, přes saxofony až po žestě. Základem je sehraná rytmika skládající se z bicích, basové kytary, piana a kláves. Obsazení není ustálené a každý rok se těšíme na nové nadšené členy. Repertoár je tvořen především skladbami z filmů, které jsou upravovány tak, aby mohl v orchestru hrát téměř jakýkoliv hráč na jakýkoliv nástroj. Věkový rozptyl žáků je od 8 do 18 let. Nejzapeklitějším problémem orchestru se stal jeho název. Proběhl nespočet debat na jeho pojmenování. Vždy bezvýsledně. I přes veškeré námitky vedoucího, pana učitele Lukeše, se nakonec vžil název L'Cash band (neoficiálně "Lukešáci").
Pravidelně vystupují na koncertech školy v divadle i v sále. Dále je můžete slýchat například v OC Pivovar na akci s názvem "Páteční Piankooo".

KYTAROVÝ SOUBOR
Kytarový soubor ze třídy Ivany Vaňkové hraje ve stálém obsazení již pátým rokem. V repertoáru má skladby od baroka až po současnou hudbu. Vystupuje několikrát ročně na koncertech ZUŠ, na koncertech kytarové třídy nebo na akcích, kde je naše škola požádána o hudební vystoupení.